Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

8626 30bc 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chaotica
6328 3a28 500
Reposted fromkaiee kaiee viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chaotica
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chaotica
chaotica
6200 2ffe 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chaotica
chaotica
7642 250b
Reposted fromzciach zciach viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chaotica
5726 aee6
Tell Cersei it was me
Reposted fromkopytq kopytq viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chaotica
5707 a925 500
Reposted fromsosna sosna viaiblameyou iblameyou
chaotica
1321 7e1f 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
chaotica
2200 ba3c 500
Reposted fromstormymind stormymind viaiblameyou iblameyou
9737 dbcc
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapotrzask potrzask
chaotica
2550 9a6a
Reposted fromtfu tfu viapotrzask potrzask
chaotica
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viapotrzask potrzask
chaotica
9716 3793 500
Reposted frompierdolony pierdolony viapotrzask potrzask
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viapotrzask potrzask
chaotica
3882 3785
Reposted fromtfu tfu viapotrzask potrzask
0671 a292
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl