Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

chaotica

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viapffft pffft

September 13 2018

chaotica
9135 2401
Reposted frompiehus piehus viaxannabelle xannabelle
chaotica
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaxannabelle xannabelle
chaotica
5318 c7a1 500
Reposted fromverronique verronique viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chaotica

July 27 2018

chaotica
2768 430a 500
Reposted fromtfu tfu viaDeborahCurtis DeborahCurtis
chaotica
2625 68dc 500
Reposted fromtfu tfu viaDeborahCurtis DeborahCurtis
chaotica
1134 0b91 500
Reposted fromFero Fero viaDeborahCurtis DeborahCurtis
chaotica
Reposted fromFlau Flau viapffft pffft
chaotica
chaotica
6986 65c3 500
chaotica

nevver: L’art de la conversation, René Magritte

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaiblameyou iblameyou
chaotica
1784 4ece 500
Reposted fromOFFka OFFka viaiblameyou iblameyou
chaotica
3579 ba8b 500
Reposted fromrenirene renirene

June 20 2018

chaotica
chaotica
chaotica
8349 42d7 500
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chaotica
4981 a095 500
chaotica
5057 4cfa 500
Reposted fromtfu tfu viaDeborahCurtis DeborahCurtis
chaotica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl